Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Harmonogram inwestycji

2014 – 2017 działania formalno-prawne – wyznaczenie trasy linii , uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozmowy i podpisanie umów z właścicielami działek na trasie linii, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń na budowę.

• 2017 – 2019 budowa linii

• 2020 – uruchomienie linii


Inwestycję rozpoczyna się od przygotowania propozycji trasy linii. Następnie jej przebieg przedstawiany jest przedstawicielom społeczności lokalnych. Rozpoczynają się procedury zmiany studiów i miejscowych planów. Tak ważne inwestycje muszą znaleźć się w dokumentach planistycznych gmin. Procesowi temu towarzyszą konsultacje z mieszkańcami. W ich toku rozpatrywane są uwagi zgłaszane do projektu. Konsultacje pozwalają na ustalenie możliwego do realizacji przebiegu trasy linii, który będzie najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Przyjęcie studium i planu miejscowego kończy fazę procedur planistycznych. Zgodność podjętych uchwał z prawem sprawdza jeszcze wojewoda.

Ważnym elementem niezbędnym do rozpoczęcia budowy jest uzyskanie tak zwanej decyzji środowiskowej. Wydanie decyzji dla linii 400 kV jest poprzedzone szczegółową i długotrwałą procedurą oceny jej oddziaływania na środowisko. Już więc sam projekt linii podlega szczegółowej weryfikacji, której dokonuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.