Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Inwestycja celu publicznego

Przez inwestycję celu publicznego rozumie się zadania realizowane na szczeblu lokalnym (gminnym), ponadlokalnym (powiatowym i wojewódzkim) i krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), które stanowią realizację celów, o których mowa jest w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Tego typu inwestycje to m.in.: „budowa i utrzymywanie (…) przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń”.

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Pelplin – Grudziądz – Gdańsk Przyjaźń, zgodnie z zapisami ustawy, stanowi inwestycję celu publicznego. To oznacza miedzy innymi szereg udogodnień w przepisach prawa, które regulują realizację tego typu przedsięwzięć.INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.