Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Oddziaływanie linii

Doświadczenia

W Polsce istnieje ponad 13 000 kilometrów linii najwyższych napięć i wciąż powstają nowe. Niektóre z nich działają nieprzerwanie od ponad pół wieku. Na terenach podmiejskich, zwłaszcza wokół dużych miast, zabudowa mieszkaniowa zbliża się do istniejących linii na możliwe dopuszczalne odległości. Widok osiedli zlokalizowanych 35 metrów od linii najwyższych napięć jest dosyć powszechny. Jeszcze więcej tego typu przykładów można zobaczyć w Europie Zachodniej, gdzie sieć przesyłowa jest wielokrotnie dłuższa i gęstsza niż w Polsce.

Obawy

Mimo to, sąsiedztwo zwłaszcza nowej tego typu infrastruktury, budzi szereg obaw związanych z jej oddziaływaniem na środowisko. Zaniepokojone są głównie osoby, które mają mieszkać w pobliżu linii. Jest to oczywiście zrozumiałe, ponieważ linie niewątpliwie oddziałują na otoczenie, przede wszystkim zmieniając jego krajobraz.

Normy i regulacje

Dlatego budowa linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń, jak i innych tego typu obiektów, podlega niezwykle ścisłym przepisom i regulacjom. Kontroluje się przede wszystkim poziom pola elektrycznego i magnetycznego oraz szumu.

Poziomy pól elektrycznych i magnetycznych wytwarzanych przez linie elektroenergetyczne podlegają znacznym ograniczeniom. Obowiązujące w Polsce normy nie tylko spełniają europejskie standardy, ale są od nich znacznie bardziej rygorystyczne.

Prowadzone od lat badania nad oddziaływaniem na organizmy żywe pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz (źródłem takich częstotliwości są linie elektroenergetyczne) nie potwierdziły ich szkodliwego wpływu na organizm człowieka.

Według obowiązujących w Polsce przepisów, dopuszczalne w środowisku wartości poszczególnych składowych pola elektromagnetycznego wynoszą:

Pole elektryczne:

10 kV/m – wartość dopuszczalna w miejscach dostępnych dla ludzi

1 kV/m – wartość dopuszczalna na obszarach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (dla porównania suszarka do włosów wytwarza natężenie 0,8 kV/m)

Oznacza to zatem, że nawet stałe przebywanie w miejscach, w których natężenie pola elektrycznego nie przekracza 1 kV/m jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Natomiast w miejscach dostępnych dla ludzi, lecz nie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową nie potrzeba ograniczać dopuszczalnych wartości pola elektrycznego do poziomów niższych niż 10 kV/m.

Pole magnetyczne:

60 A/m – wartość dopuszczalna w miejscach dostępnych dla ludzi.

Zaprezentowane dozwolone wartości natężenia składowych pola elektromagnetycznego są bardzo niskie, a przebywanie w nim jest całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt.

Warto zauważyć, że są one są równe lub nawet bardziej surowe niż w Niemczech, Austrii, Szwecji czy Belgii, czyli w krajach znanych z rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska. Ustalaniu poziomów dozwolonych wartości obydwu składowych towarzyszyła zasada, że działające na człowieka pole magnetyczne nie może powodować powstawania w organizmie prądów większych niż naturalnie płynące w jego ciele.

Dochowanie obowiązujących przepisów weryfikowane jest przez pomiary kontrolne, które prowadzone są zawsze po wybudowaniu i uruchomieniu linii. Bez nich nie ma szans na uzyskanie zgody na eksploatację obiektu.

Hałas

W zależności od rodzaju zabudowy otaczającej linię, dopuszczalne w środowisku wartości poziomów hałasu, którego źródłem jest napowietrzna linia elektroenergetyczna wynoszą: od 40 dB w porze nocnej do 50 dB w dzień.

Określenie hałas kojarzy się raczej z odgłosem startującego samolotu, pracującego młota pneumatycznego, czy dźwiękami dobiegającymi z ruchliwej ulicy w centrum miasta. W kontekście linii elektroenergetycznej mamy do czynienia jedynie z szumem towarzyszącym jej pracy. Poziom tego szumu mieści się w przedziale od 30 do 45 decybeli.

Mówiąc obrazowo, dźwięk ten przypomina odgłosem szumu lasu, albo dźwięki słyszalne w mieszkaniu. Warto też wiedzieć, że dźwięk ten pojawia się jedynie w wyjątkowo niekorzystnych warunkach pogodowych, wówczas, gdy mży lub, gdy powietrze jest bardzo wilgotne. Przy innej pogodzie linia jest praktycznie niesłyszalna.

Jeżeli zatem podczas mżawki staniemy tuż pod linią, to faktycznie usłyszymy szum, którego źródłem jest tak zwany ulot. To zjawisko występujące na powierzchni przewodów, które są pod wysokim napięciem. Jeśli jednak oddalimy się od linii na odległość 35 metrów, to ulot będzie po prostu niesłyszalny.

Podobnie jak w przypadku pól elektromagnetycznych, obowiązujące przepisy nakładają na właściciela obiektu obowiązek przeprowadzenia pomiarów kontrolnych hałasu, jeszcze przed przekazaniem inwestycji do użytkowania.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.