Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Umowy i wynagrodzenia krok po kroku

Część linii planuje się poprowadzić przez prywatne tereny rolne. Dlatego przedstawiciele firm Wykonawczych (SAG ELBUD Gdańsk, ELFEKO i ELTEL Networks Olsztyn) będą sukcesywnie kontaktować się z ich właścicielami i rozmawiać o możliwości zlokalizowania linii na ich nieruchomościach. Oczywiście przedstawiając właścicielom propozycję wynagrodzenia w zamian za zgodę na lokalizację linii na ich nieruchomości.

Jak szacuje się wartość odszkodowań i wynagrodzeń dla właścicieli?

Wykonawca rozpoczyna pracę od zlecenia wykonania operatów szacunkowych dla każdej nieruchomości, objętej inwestycją. Taki operat stanowi podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzenia i odszkodowania na działce właściciela. Podkreślić należy że każdemu właścicielowi nieruchomości objętej inwestycją wypłacone zostanie wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu i odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości.

Czym jest służebność przesyłu?

To instrument prawny służący regulowaniu relacji pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się przesyłem płynów, pary, gazu, energii elektrycznej a właścicielem nieruchomości, z której przedsiębiorstwo zamierza korzystać. Służebność określa precyzyjnie zasady współkorzystania z nieruchomości na potrzeby elementów systemu przesyłowego – albo przez przedsiębiorcę przesyłowego. Dotyczy to również linii energetycznych. Z przepisów o służebności przesyłu jasno wynika, co przedsiębiorca, który korzysta z nieruchomości może na niej robić, a czego robić mu nie wolno. W praktyce przepisy te określają jaki rodzaj linii można na działce wybudować i zapewniają przedsiębiorcy prawo dostępu do działki, na której linia się znajduje (pasa technologicznego). Zezwala także na prowadzenie prac eksploatacyjno-remontowych. Jednorazowe wynagrodzenie otrzymują wszyscy właściciele działek objętych inwestycją. Służebność przesyłu ustanawiana jest w formie aktu notarialnego i zostaje wpisana do księgi wieczystej nieruchomości – i co jest bardzo ważne – nie oznacza, że właściciel traci prawo własności do gruntu objętego pasem służebności przesyłu.


Rozmowy z właścicielami krok po kroku


Przedstawiciel wykonawcy odwiedza właściciela gruntu. Informuje o inwestycji, pyta o zgodę na lokalizację linii na nieruchomości. Przedstawia również umowę cywilno-prawną, którą planuje podpisać z właścicielem i informuje ile wynosi proponowana kwota wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu oraz w jaki sposób została oszacowana. Po podpisaniu pierwszej umowy następuje wypłata pierwszej części wynagrodzenia.


Umowa ustanowienia służebności przesyłu wymaga spotkania u notariusza. Wtedy zawierana jest umowa w formie aktu notarialnego, która zawiera te same ustalenia co pierwsza umowa. Po jej podpisaniu przez właściciela następuje wypłata drugiej transzy wynagrodzenia. Nasza firma proponuje właścicielom gruntów czytelne umowy na ustanowienie służebności przesyłu. Każdy z właścicieli ma czas, aby sprawdzić wszystkie jej zapisy. Zachęcamy do konsultowania i dopytywania naszych przedstawicieli o wszystkie kwestie.

  • Przedstawiciele terenowi indywidualnie prezentują właścicielom warunki umowy wraz z informacją o wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu i odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości. Za posadowienie słupa przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie dla każdej nieruchomości zostanie indywidualnie określone przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym;

  • Po akceptacji i zawarciu umowy cywilno-prawnej właściciele otrzymują pierwszą ratę jednorazowego wynagrodzenia;

  • Wypłata drugiej raty następuje po zawarciu aktu notarialnego;

  • Ponadto, niezależnie od wynagrodzenia za ustanowienie służebności, przyznawane są odszkodowania za uszkodzenia i straty powstałe podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych.


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.