Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV
Grudziądz - Pelplin - Gdańsk Przyjaźń

 

Uzgodnienia z właścicielami działek

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przedstawiciel Wykonawcy skontaktuje się z właścicielem i zaprezentuje plan pracy na jego nieruchomości. Podczas rozmowy uszczegółowiona zostanie trasa dojazdu do miejsca posadowienia słupa. Omówione zostaną także m.in. planowane terminy prac. Przedstawiciel Wykonawcy dostarczy też dokument, w którym opisany będzie stan nieruchomości przed rozpoczęciem prac, czyli protokół wejścia na teren. Wspólnie podpisują go: właściciel działki bądź osoba przez niego upoważniona i przedstawiciel Wykonawcy.

Zdarza się, że właściciele nieruchomości proszą o rozpoczęcie prac budowlanych po zakończenu zbiorów na polach. Jeżeli właściciel zgłasza taką prośbę podczas rozmowy poprzedzającej rozpoczęcie prac, to bierze się ją pod uwagę. Ze względów technologicznych zdarza się jednak, że wejście na teren jest konieczne w czasie zasiewów lub zbiorów i wtedy plony zostaną częściowo zniszczone. W takim przypadku Wykonawca, po zakończeniu prac budowlanych, wypłaca właścicielowi stosowne odszkodowanie.

Po zakończeniu wszystkich prac na terenie nieruchomości sporządzany jest protokół, w którym odnotowuje się powstałe szkody i określa uzgodnioną kwotę rekompensaty. Protokół podpisuje przedstawiciel Wykonawcy oraz właściciel nieruchomości bądź upoważniona przez niego osoba. Zapisy protokołu, w tym kwota odszkodowania, są w zdecydowanej większości przypadków ustalane z właścicielem w drodze porozumienia. Jeśli wysokość odszkodowania za zniszczenia nie odpowiada oczekiwaniom właściciela, korzysta się z pomocy uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego.

Należności z tytułu odszkodowania zostaną uregulowane pod koniec inwestycji, po zakończeniu wszystkich prac budowlanych. Wykonawca będzie dwu- lub trzykrotnie wracał na jedno stanowisko i prowadził na nim prace (w pierwszej kolejności powstaną fundamenty, następnie konstrukcje słupów, na końcu będą naciągane przewody).


INWESTOR WYKONAWCA - KONSORCJUM FIRM
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE   Eltel Networks Olsztyn S.A. Elfeko S.A.